hlavní stránka (Scigiel & Partners v.o.s.)

Advokátní kancelář Brno | advokát Brno | vymáhání pohledávek | obchodní a trestní právo

Ke stažení

Scigiel & Partners v.o.s. – Advokátní kancelář a právní služby Brno | Praha | Zlín | Bratislava
Advokátní kancelář Scigiel & Partners v.o.s.

Ke stažení

Znění rozhodčí doložky pro určení advokáta rozhodcem:

Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr.Robertem Scigielem, advokátem Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Ptašínského 8, 60200 Brno (dále jen Rozhodce), podle Jednacího řádu pro rozhodčího řízení vydaného Rozhodcem. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného Rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, jež je veřejně umístěn na internetových stránkách Rozhodce, že také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy. Nepřijme-li výše uvedený rozhodce svoje jmenování rozhodcem pro spor, nebo nebude-li moci tuto funkci rozhodce v daném sporu vykonávat, je k rozhodnutí příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.